Η Αθλητική Προσέγγιση

Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν την ανάγκη ενίσχυσης της αλλαγής των συμπεριφορών των παιδιών με την ευαισθητοποίησή τους στη HEPA και της προώθησης ενεργούς συμμετοχής σε αθλήματα βάσης. Έτσι, το πρόγραμμα Oblomov προσφέρει μια νέα επιστημονική μεθοδολογία που στοχεύει στην πρόληψη ανθυγιεινού τρόπου ζωής συνδυάζοντας:

  • HEPA, Health Enhancing Physical Activity
  • HIIT, High Intensity Interval Training
  • HIIE, High-Intensity Intermittent Exercise

Επιπλέον, οι ειδήμονες της HEPA θα μεταδώσουν την επιστημονική τους κατάρτιση στους ειδικούς του θεάτρου, που αποκωδικοποιούν τα περιεχόμενα της HEPA μέσα από καινοτόμες καλλιτεχνικές στρατηγικές και τις μετουσιώνουν σε ένα νέο επαγγελματικό μοντέλο: the HEPA-and-Theatre Trainer (henceforth: HEPA&TT).

Αυτή η νέα μεθοδολογία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των μαθητών και των αθλημάτων βάσης, αφού στοχεύει στο να συμπεριλάβει τουλάχιστον το 30% των μαθητών σε τοπικές ενώσεις αθλημάτων βάσης.

Η επιστημονική βάση αυτής της ρηξικέλευθης προσέγγισης της Φυσικής Δραστηριότητας είναι η High Intensity Interval Training (HIIT) and the High-Intensity Intermittent Exercise (HIIE) και η High-Intensity Intermittent Exercise (HIIE), οι οποίες βασίζονται σε σύντομες δόσεις φυσικής δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής, με βάση τη βιβλιογραφία, και οι δύο μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί κατά βάση σε ενήλικες και μόλις πολύ πρόσφατα και σε εφήβους: «Παρά τα πολλά υποσχόμενα δεδομένα που υποστηρίζουν την HIIT σε ενήλικες, υπάρχει περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα στους νέους, ειδικά στην κομβική ηλιακή κατηγορία της εφηβείας. Οι έφηβοι είναι πιθανό να θεωρούν τις σύντομες περιόδους άσκησης με υψηλή ένταση πολύ πιο φυσικές, ελκυστικές και σταθερές από τις παραδοσιακά προτεινόμενες ασκήσεις με μέτρια ένταση. (…) Υπάρχουν ισχυρά δεδομένα που υποστηρίζουν την HIIT ως πιθανή αποτελεσματική αθλητική νόρμα στην εφηβεία».

Η HIIT και η HIIE συνεπάγονται έντονο τρέξιμο μικρής διάρκειας με διαστήματα ξεκούρασης με μικρή έως έντονη ένταση. Οι οδηγίες Oblomov θέλουν να δώσουν μία διέξοδο στους προέφηβους από την οκνηρία και να τους εκπαιδεύσουν στη HEPA. Για τον λόγο αυτό οι ασκήσεις πρέπει να είναι: Σύντομες, Υψηλής Έντασης, Ευχάριστες, Ευέλικτες, Χρονικά Αποτελεσματικές και Κοινής Χρήσης (Short, High Intense, Enjoyable, Flexible, Time Efficient and Shared: SHIEFTS).

  • Σύντομες: Η άσκησης μικρής έντασης ελκύει πολύ τον μη δραστήριο νέο αθλητή, εφόσον δεν κουράζεται πολύ και δεν μπορεί να προβληματιστεί για το αν η άσκηση αυτή είναι σωματικώς κατάλληλη για αυτόν. Με την ολοκλήρωσή του, ένα σύντομο τρέξιμο δίνει μια αναπάντεχη και άμεση τόνωση της αυτοπεποίθησης: ένας μη δραστήριος έφηβος που, για παράδειγμα, τερματίζει πρώτος σε αγώνα ταχύτητας 20 δευτερολέπτων, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι σε μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί εύκολα να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ειδικά αν ο προέφηβος είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος ή προέρχεται από μια μειονεκτική συνθήκη, η ικανοποίησή του είναι ακόμα μεγαλύτερη.
  • Υψηλή Ένταση: Η ένταση πρέπει να είναι υψηλή για να ξεπεραστούν οι σωματικές και ψυχολογικές άμυνες. Για αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν η μικρότερη διάρκεια και η συχνότητα των HIIT αγωνισμάτων και των HIIE ασκήσεων (δείτε στη συνέχεια τις χρονικά αποτελεσματικές ασκήσεις).
  • Ευχαρίστηση: Η άντληση ικανοποίησης από τις HIIT/HIIE είναι η πλέον σημαντική συνθήκη εφόσον αποτελεί τη βασική αιτία εμπλοκής των προεφήβων σε ασκήσεις υψηλής έντασης. «Οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να παρακινηθούν να συμμετέχουν στην άσκηση αν αντλούν ικανοποίηση από αυτή: έτσι, με την έλκυση της ευχαρίστησης μέσα από τη χρήση της ΗΙΙΤ είναι πιθανό να δημιουργηθούν εσωτερικά κίνητρα συμμετοχής».
  • Ευελιξία: Η επίδραση των ΗΙΙΤ/ΗΙΙΕ σε όλο το ηλιακό φάσμα της εφηβείας πρέπει να μελετηθεί και να εξεταστεί ενδελεχώς. Μελλοντικοί ερευνητές και επαγγελματίες μπορούν να υιοθετήσουν αυτά τα αποτελεσματικά πρωτόκολλα ή να δημιουργήσουν καινούρια προπονητικά προγράμματα για νέους.
  • Χρονική Αποτελεσματικότητα: Στις ασκήσεις ΗΙΙΤ/ΗΙΙΕ είναι πολύ σημαντική η εξισορρόπηση μεταξύ της διάρκειας των ασκήσεων και των διαλειμμάτων μας και αποτελούν μια ενιαία χρονικά συνεδρία. Εφόσον η χρονική αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί του ενδιαφέροντος στις ΗΙΙΤ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθοριστεί η διάρκεια κατά την οποία τα οφέλη υγείας σύμφωνα με την ΗΙΙΤ θα λάβουν χώρα, ειδικά όταν συγκρίνονται με μεγαλύτερης διάρκειας συνεδρίες.
  • Κοινή Χρήση: Η ένταση και η διάρκεια των διαλειμμάτων, επίσης, πρέπει να διασαφηνιστούν με σκοπό να γίνει κατανοητό το τι αποτελούν οι ΗΙΙΤ/ΗΙΙΕ και ποια πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν. Για αυτό ακριβώς πρέπει να επεξηγηθούν το πώς μετριούνται οι ασκήσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Η μεθοδολογία Oblomov προκρίνει προπονητές αθλημάτων βάσης, είτε επαγγελματίες είτε εθελοντές (κατά βάση με πανεπιστημιακές σπουδές στη Φυσική Αγωγή), με σκοπό οι ίδιοι να διευκολύνουν τους προέφηβους στην εύρεση μιας νέας αθλητικής ατραπούς, όπου οι υγιεινές προτεραιότητες θα αξίζουν πολύ περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, εκτός των επαγγελματιών προπονητών, μη επαγγελματίες προπονητές μπορούν  να ασπαστούν την ουσιώδη και μεστή μορφή της αυτογνωσίας, όπως προτείνεται από τη μέθοδο Oblomov ως μία αποτελεσματική συναισθηματική και φυσική  διεργασία με σκοπό την επίτευξη της συνειδητοποίησης ΗΕΡΑ.

Μέσα από μεθοδική προπόνηση καθοδηγούμενη από τους ειδικούς ΗΕΡΑ και ΤΤς, οι επιλεγέντες εκπαιδευτές αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες με βάση τις επιστημονικές επιταγές της ΗΙΙΤ-ΗΙΙΕ όπως μεταδίδονται μέσω των θεατρικών στρατηγικών. Σε αυτές τις στρατηγικές περιλαμβάνονται όχι μόνο η φυσική κίνηση αλλά και η συναισθηματική και σωματική έκφραση, με άμεσο σκοπό την υποβοήθηση των μη δραστήριων προέφηβων στην εκμάθηση του σώματός τους, των ορίων και των προοπτικών τους.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές, μέσω της επάρκειας που προσφέρει το πρόγραμμα, θα χαρακτηριστούν ως High Intensive Trainers, HEPA-IT, και με αυτή τη νέα επαγγελματική ταυτότητα θα έχουν την πρόκληση να χρησιμοποιήσουν στην πράξη προπονητικές μεθόδους με ένταση. Η πρόκληση που καλούνται να επιτύχουν είναι η ένταξη και συμπερίληψη των νέων ανθρώπων που έχουν παραλύσει φυσικά και ψυχολογικά από την μη συμμετοχή τους στην άσκηση. Οι προέφηβοι, ειδικά οι υπέρβαροι, συχνά δεν έχουν την σωστή αυτοαντίληψη του σώματός τους και για αυτό το λόγο διστάζουν να εμπλακούν ακόμα και σε απλές ασκήσεις φυσικής δραστηριότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι συνηθισμένες χειρονομίες και κινήσεις μπορεί να μοιάζουν εξαιρετικά δύσκολές για αυτούς και, κατά συνέπεια, να παραιτούνται σταδιακά από οποιαδήποτε κίνηση και φλερτάροντας, έτσι, με τον αυτοαποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Για τους μη δραστήριους νέους τα κινητά τηλέφωνα και τα διαδικτυακά παιχνίδια, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η μοναδική πτυχή εξόδου από την καθιστική  καθημερινότητα, όπως ακριβώς η απώλεια βάρους είναι ο μοναδικός τρόπος διατήρησης της υγείας για τους παχύσαρκους ανθρώπους. Μέσω της παρέμβασης ΗΕΡΑ- ΙΤ, η ΗΕΡΑ γίνεται για αυτούς απαραίτητο μέσο προκειμένου να αποκτήσουν έναν ολιστικό υγιεινό τρόπο ζωής.

Share This