Η ομάδα Oblomov

Το πρόγραμμα Oblomov αποτελείται από 4 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 2 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  Φυσικά, υπήρχε η απαραίτητη διάχυση επιστημοσύνης ανάμεσα στα διακεκριμένα πανεπιστήμια και τις υπόλοιπες οργανώσεις, όπου η υψηλού επιπέδου επάρκεια επιστημονικότητας και θεατρικής δεξιότητας συνάντησε τις  εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου οι συντονισμένες αυτές ενέργειες από κοινού να εστιάσουν στην υλοποίηση και στη διαχείριση του προγράμματος.

Οι βασικοί συμμετέχοντες είναι:

  • 9 άτομα που αποτελούν την επιστημονική επιτροπή (scientific committee – sc);
  • 10 Εκπαιδευτές Φυσικής Δραστηριότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού;
  • 6 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές που αποτελούν την ομάδα επιθεώρησης.

Άλλα μέλη και φοιτητές που συμμετέχουν σε σχεδιασμένες δράσεις γα να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

The Scientific Committee

Mr Antonio La Torre
President of the Scientific Committee
Sport sciences and health expert, Associate Professor at University of Milan

Mrs Maddalena Mazzocut-Mis 
Scientific Director of the Project
Dramaturgy and Aesthetics expert, Associate Professor at University of Milan

Mr Enzo Nisoli
HEPA expert
Obesity and nutrition expert,  Associate Professor at University of Milan

Mrs Laura Pasetti
Theatre expert
Theatre Director, Actress, Playwright, Acting and drama trainer and lecturer

Mr Marc Cloes
HEPA expert
Physical activity expert, Full Professor at University of Liége

Mrs Arja Sääkslahti
HEPA expert
Sport Pedagogy expert, Adjuct professor at University of Jyväskylä

Mrs Vasiliki Zisi 
HEPA expert
Sport Sciences expert, Associate professor at University of Thessaly

Mrs Alenka Matko Juvancic
Sport expert
Club manager and  coach at Tenis klub Olimpija

Mr Eugenio De Caro
Project Manager
Project manager at Atelier Europeo

Physical Activity and Humanities Trainers 
called
“HEROES”

Ms Daniela Sacco
Humanities HEPA&TT
University of Milan

Mr Jacopo Vitale
Physical Activity HEPA&TT
University of Milan

Mr Nicolas Franck
Physical Activity HEPA&TT
University of Liège

Ms Maurine Remacle 
Humanities HEPA&TT
University of Liège

Mrs Kirsti Lauritsalo

Humanities HEPA&TT and pedagogic expert

University of Jyväskylä

Ms Saara Ehalt 
Physical Activity HEPA&TT
University of Jyväskylä

Mr Nikolaos Digelidis 
Physical Activity HEPA&TT
University of Thessay

Ms Elizana Polatou 
Humanities HEPA&TT
University of Thessay

Mr Simon Potokar 
Physical Activity HEPA&TT
Tenis Klub Olympija

Ms Pia Vatovec 
Humanities HEPA&TT
Tenis Klub Olympija

Research Staff

Ms Daniela Sacco
University of Milan

Mr Jacopo Vitale 
University of Milan

Mr Alexandre Mouton
University of Liège

Mrs Kirsti Lauritsalo

University of Jyväskylä

Ms Dimitra Katsarou
Post doctorate researcher of University of Thessaly

Other Staff Members

Mr Stefano De Luca
Theatre expert
Theatre Director, Actor, Acting trainer

Mrs Nathalie Martinelli
Project Manager
Project Manager at Piccolo Teatro di Milano, Teatro d’Europa

Mrs Beatrice Gallo
Quality Manager
Sport projects manager at Atelier Europeo

Ms Francesca Fiini
Communication manager
Education and sport project manager at Atelier Europeo

Mr Gregor Matko
Sport expert
Club manager and  coach at Tenis klub Olimpija

Students Participating in the Project

Italian students: Daniele Bottoni, Stefano Gentile, Andrea Mandolesi, Nicola Manzotti, Chiara Piemontese, Michele Rodolfi, Silvia Spagnol, Matilde Staforini, Valentina Tano, Elena Ogliari

Erasmus +
Share This