Η επιστημονική- Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτές ΗΕΡΑ και Θεάτρου

Βασικός άξονας του προγράμματος Oblomov είναι η δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού μοντέλου: του HEPA και TT, HEPA-and-Theatre Trainer. Ο νέος αυτός επαγγελματίας, αφού εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία Oblomov, ενώνει την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια με τις θεατρικές στρατηγικές. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτές λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ της νέας παιδαγωγικής και της προσωπικότητας των μαθητών. Η συγκεκριμένη επάρκεια τους επιτρέπει να λειτουργούν διαδραστικά με το σχολικό χώρο και τα αθλήματα βάσης δημιουργώντας, έτσι, ένα ανθρώπινο πλέγμα δασκάλων και εκπαιδευτών, που είναι άλλωστε υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των προεφήβων και μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά στην αλλαγή των στάσεων τόσο σύμφωνα  με την ΗΕΡΑ όσο και σύμφωνα με έναν γενικότερο υγιεινό τρόπο ζωής.

Αφού γίνει η επιλογή των εκπαιδευτών, αυτοί εκπαιδεύονται σε δύο βασικά μαθησιακά αποτελέσματα, στις οδηγίες των αθλημάτων και στην καλλιτεχνική εφαρμογή των Ανοιχτών Σεναρίων. Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση της Μεθοδολογίας Oblomov, η οποία βασίζεται στη χρήση του θεάτρου ως πρωτοποριακού εργαλείου αποκωδικοποίησης των αθλητικών μηνυμάτων και της μεταφοράς τους σε αδρανείς προεφήβους.

Η εκπαίδευση

Η επιστημονική- Καλλιτεχνική Εκπαίδευση συντονίζεται από το Piccolo Teatro και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, καθώς και από την επιστημονική επιτροπή και τους ειδικούς παιδαγωγούς από την Φιλανδία. Η εκπαίδευση στοχεύει στις θεωρητικές προεκτάσεις των Οδηγιών Oblomov και στις παιδαγωγικές διαστάσεις, οι οποίες συνδυάζονται με τις θεατρικές στρατηγικές. Οι θεατρικές στρατηγικές βασίζονται στα αποτελέσματα των Ανοιχτών Σεναρίων.
Η εκπαίδευση αυτή θα παράσχει τη μεθοδολογία που θα διοχετευτεί στα σχολεία

Πρόγραμμα

– Πρώτη Συνάντηση: 27 και 28 Ιουνίου 2017
– Δεύτερη Συνάντηση: 13 ως 18 Σεπτεμβρίου 2017

Share This