Liikunnallinen lähestymistapa

Kaikki yhteistyössä olevat kumppanimaat pitävät välttämättömänä lasten ja nuorten asenteisiin vaikuttamisen, jotta nuorten tietoisuus terveyttä edistävästä liikunnasta kasvaisi ja edistäisi heidän aktiivista osallistumista matalan kynnyksen liikuntaseuratoimintaan.
Oblomov-projekti tarjoaa uuden tieteellisen menetelmän, jolla pyritään estämään epäterveellisen elämäntavan muodostuminen yhdistämällä terveyttä edistävä liikunta ja kovatehoinen HIIT -intervalliharjoittelu.
Projektissa terveyttä edistävään liikuntaan perehtyneet asiantuntijat jakavat tieteelliset perusteet harjoittelusta teatterialan asiantuntijoille, jotka puolestaan yhdistävät liikuntaan taiteelliset ja teatteri-ilmaisulliset toimintamenetelmät. Uusi menetelmä jalkautetaan koulutuksen avulla. Koulutuksen avulla saadaan joukko menetelmään perehtyneitä terveyttä edistävän liikunnan ja teatterin kouluttajia.
Uusi Oblomov -menetelmä toimii yhdistävänä linkkinä oppilaiden ja matalan kynnyksen liikuntaseuratoiminnan välillä. Tavoitteena on, että vähintään 30 % projektiin osallistuneista oppilaista saataisiin mukaan paikalliseen liikunta- ja urheiluseuratoimintaan.

Innovatiivisen liikunnallisen lähestymistavan tieteellisenä perustana on HIIT, korkeaintensiteettinen intervalliharjoittelu, jossa tehdään lyhyitä ja tehokkaita harjoittelujaksoja. Niitä seuraa palautusjakso matalalla tai kohtalaisella intensiteetillä.

Harjoituksen tulee olla kestoltaan lyhyt (Short), korkealla intensiteetillä tehty (High Intensity), miellyttävä (Enjoyable), joustava (Flexible), ajan käytön kannalta tehokas (Time Efficient) ja jaettu (Shared). 

Puhutaan “SHIEFTS”-harjoittelusta.

  • Lyhyt: Lyhytkestoiset intensiiviset harjoitteet kiinnostavat vähän liikkuvia nuoria, sillä heidän ei tarvitse liikkua uupumukseen asti eikä kokea sellaista tunnetta, että “tämä harjoittelu ei sovin minun keholleni”. Lyhyet ja nopeat harjoitukset antavat heti suorituksen jälkeen välittömän itsetuntoa kohottavan palautteen: vähän liikkuva nuori, esimerkiksi 20 sekunnin työskentelyn jälkeen tunnistaa nopeasti että hän voi saavuttaa lyhyessä ajassa tuloksia. Jos nuori on ylipainoinen tai lihava, tai hänellä on muuten vaikeuksia liikkua, onnistumisen tunne on vielä muitakin suurempi.
  • Korkea intensiteettinen: Harjoituksen tehon/intensiteetin tulee olla korkea, jotta hyödylliset fyysiset ja psykologiset vaikutukset voidaan saavuttaa. Tästä johtuen HIIT- jaksojen tai HIIE -harjoituksessa tehtävien harjoitteiden vähimmäiskesto ja toistojen määrä on tarkaan määritelty. (Katso alempana tehokas ajankäyttö.)
  • Miellyttävä: HIIT/HIIE-harjoittelusta saatava mielihyvä ja nautinto ovat ylivoimaisesti tärkeimmät motivaatiotekijät, miksi varhaisteini-iässä oleva nuori lähtisi kokeilemaan tehokasta fyysistä liikuntaa. “Nuoret  ovat hedonisteja: mielihyvän kokemukset motivoivat harjoittelemaan ja HIIE – harjoittelusta lisääntyvät nautinnon kokemukset kasvattavat sisäistä motivaatiota”.
  • Joustava: HIIT/HIIE-harjoittelun vaikutusta eri iässä oleviin nuoriin tulee testata ja tutkia lisää. Jatkossa uusissa tutkimuksissa ja käytännön ohjaustyössä ammattilaiset voivat muokata ja soveltaa näitä projektissa kokeiltuja malleja ja luoda niiden perusteella uusia harjoitteluohjelmia ja menetelmiä nuorille.
  • Ajankäytöltään tehokas: HIIT/HIIE-harjoittelussa on hyvin tärkeää löytää tasapaino harjoituksen kokonaiskeston, korkealla teholla tehtyjen työjaksojen ja palautumisjaksojen välillä. Koska tehokas ajankäyttö on yksi HIIT-harjoittelun avaintekijä, on tärkeää määritellä sellaisen HIIT-harjoittelun kesto, jolla voidaan saavuttaa terveysvaikutuksia. Tämä määrittely tehdään suhteessa pidempikestoiseen SSE-harjoitteluun.
  • Jaettu: Intensiteetin and työskentelyjaksojen kestoissa tulee saavuttaa yhteisymmärrys, jotta voidaan muodostaa selkeä määritelmä sille, miten HIIT/HIIE harjoittelu tulee rytmittää ja mitä hyötyjä siitä seuraa. Siitä syystä harjoittelun vaikutusta tulee seurata ja muokata harjoittelua palautteen perusteella.

Oblomov – metodissa matalan kynnyksen liikuntaa ohjaavat vapaaehtoiset ja/tai pääsääntöisesti yliopistojen liikuntatieteellisissä tiedekunnissa koulutetut ohjaajat toivottavat nuoret tervetulleiksi uudenlaiseen liikuntatoimintaan, jossa terveyden edistäminen on tärkeämpää kuin kilpaileminen. Ohjaajat ovat perinteisiä urheiluvalmentajia valmiimpia omaksumaan aikaisempaa pehmeämmän ja parempaan itsetuntemukseen pyrkivän Oblomov -menetelmän. Menetelmällä pyritään saavuttamaan emotionaalinen ja psyykkinen prosessi, joka johtaa terveyttä edistävän fyysisen aktiviisuuden tietoisuuden lisääntymiseen.

Kutakin hetkeä varten luodulla harjoittelujaksolla valikoidut ohjaajat oppivat soveltamaan uusinta tieteellistä tietotaitoa HIIT-HIIE  harjoittelusta, samalla kun yhdistävät sitä teatteri-ilmaisullisiin keinoihin. Menetelmä hyödyntää paitsi fyysistä harjoittelua myös kehonkieltä ja tunteita. Niiden avulla nuoria ohjataan tietoisiksi heidän omasta kehosta, sen rajoituksista mutta myös potentiaalistaan.

Ohjaajakoulutuksen jälkeen valituilla ohjaajilla on uusi pätevyys, HIT – ohjaaja (High Intensive Trainer, HEPA-TT). He pyrkivät käyttämään oppimaansa menetelmää käytännön työssään auttaessaan vähän liikkuvia ja psyykkisesti toimettomiksi ajautuneita nuoria. Erityisesti ylipainoisilla nuorilla on vääristynyt kehonkuva ja he saattavat pelätä helppojakin liikuntatehtäviä. Tavallisimmat ja yleisimmät liikkeet saattavat heistä vaikuttaa mahdottomilta. Siksi he välttelevät kaikkea liikkumista ja kuuluvat sen vuoksi liikunnasta syrjätyvien riskiryhmään. Vähän liikkuville nuorille älypuhelimet ja digitaaliset pelit saattavat olla heidän ainoat “kilpailunsa” taistelussa fyysisesti passiivista elämäntapaa vastaan. Painonpudotus on lihaville ainut keino ennaltaehkäistä liikalihavuudesta aiheutuvia liitännäissairauksia. HIT –ohjaajien kohdennetuilla ohjelmilla terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus muodostuu heille keskeiseksi keinoksi saavuttaa kokonaisvaltaisesti terveellinen elämäntapa.

Share This