Teatteri-ilmaisullinen lähestymistapa

Oblomov – projektin pedagogiset tavoitteet huomioiden, teatteria parempaa keinoa ei olisi voinut kuvitella avaamaan projektin menetelmää: fyysisillä, lyhyillä, intensiivisillä harjoitusjaksoilla vaikutetaan nuoren innostukseen ja sisäiseen motivaatioon. Oblomov:in lyhyet teatteritarinat pyrkivät tavoittamaan ja tulkitsemaan vähän liikkuvan nuoren tietoisuutta itsestään. Spontaani, aikaisemmin kokematon tapa osallistua fyysiseen aktiivisuuteen, perustuu oikeaoppiseen harjoitteluun, turvallisiin liikeratoihin ja keholliseen ilmaisuun. Se kannustaa tutkimaan tilan, liikedynamiikan ja kehon asentojen välistä yhteyttä.

Ilmaisulliset menetelmät ohjaavat nuoria kohti uutta itsetuntemuksen ulottuvuutta, jossa teatteri ja liikunta yhdessä auttavat ottamaan aktiivisempaa roolia omassa jokapäiväisessä elämässään.

Tämän takia teatteri osallistuu uutena keinona lisääntyvään terveyttä edistävää liikuntaa koskevaan niin sanottuun “HEPA-keskusteluun”. Kehon liikkeitä stimuloivat ilmaisulliset pedagogiset keinot ovat tämän lähestymistavan ytimessä. Erityisesti tähän tarkoitukseen kehitelty draamallinen menetelmä, Open Scenario (avoin asetelma), pyrkii motivoimaan nuoria liikkeelle samalla, kun heitä rohkaistaan ilmaisemaan itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan näyttämöllisesti. Nuoria kannustetaan havainnoimaan omaa kehollisuuttaan.

Tämän teatteri-ilmaisullisen kehittelytyön, suunnittelun ja hallinnoinnin takana ovat ”Piccolo Teatro” Milanosta sekä koko hanketta koordinoiva Milanon yliopisto. Projektin tarkoituksena on ohjata mukaan tulevat nuoret tähän keholliseen lähestymistapaan jokaisen omasta henkilökohtaisesta tulokulmasta, jokaisen omien vahvuuksien mukaan. Romaanin kuvaamasta “Joutilaisuuden uhrista” he muuttavat itsensä roolien avulla aktiivisiksi ja tietoisiksi omasta uudesta fyysisyydestään. Tämä tulee mahdolliseksi itseanalyysin kautta, joka lisää fyysistä ja emotionaalista tietoisuutta ja lopulta rohkaisee osallistumaan. Tällaisen analyysin tuloksena asenne liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kohtaan muuttuu myönteiseksi.

Erasmus +
Share This